Нашы сябры

Алімпіяда 10 клас. Лінгвістычныя заданні

Алімпіядныя заданні

1. Што вы прапанавалі б апрануць беларускай жанчыне, беларускаму мужчыну, а што падышло б і жанчыне, і мужчыну? Адказ патлумачце.

Андарак, бекеша, бравэрка, бурнос, вэлюм, магерка, намітка, паддзёўка, паланцін.

2. Абазначце ў словах корань і ўкажыце колькасць гукаў, з якіх ён складаецца.

дагульваць, праяўленне, залеплены, краіна, сталічны, расплаўляць, патроены, уваскрашэнне, распазнаваць

3. Вызначце тып даданай часткі ў наступных сказах.

1) Я не заўважыў, калі мая сталасць настала.
2) Добра, калі ў хаце чысціня і парадак.
3) Не аслабяцца рукі на полі, калі поўна надзеі душа.
4) Калі ўжо сонейка прыгрэла, Антось на полі кончыў дзела і выпраг коніка сівога, свайго памочніка старога.

4. Дакажыце, што кожная з прыведзеных прыказак і прымавак адзінкамі свайго лексіка-семантычнага складу адлюстроўвае нацыянальную культуру Беларусі.

1) Ад жыгучкі трымай далей ручкі.
2) Не заўсягды, як на Дзяды, а працы, як у нядзелю.
3) Пазнаюць нашу дачку і па андарачку.
4) Хіцер Зміцер, але і Саўка не дурны.
5) Каму па каму, а каму два камы.

5. Выпішыце са сказаў перыфразы. Растлумачце іх значэнне. Вызначце сінтаксічную ролю. Адказ аформіце ў выглядзе табліцы.

1) Скажы мне, варажбітка баравая, / Мо чула дзе, ці, можа, знаеш ты: / Калі да нас свабода завітае, / Калі з астрогаў вернуцца браты? (М. Танк).

2) Хай раніца жыцця майго ўскрэсне, / Хай вечар мне жыцця ноч дапяе (Я. Купала).

3) Шумна прайшлі каля ўзлесся / Жніўныя тры караблі (А. Астрэйка).

4) Уся неабдымная імперыя дранцвела і дубела ад жахлівага палітычнага марозу (У. Караткевіч).

Перыфраза / Значэнне / Сінтаксічная роля

6. Пісьмова адкажыце на пытанні.

1) Якое слова ва ўсходнеславянскай (старажытнарускай) мове абазначала 10 000?

2) Якая моўная з’ява назіраецца ў наступным сказе?

Нязнайка на печы ляжыць, а знайка па дарожцы бяжыць (прыказка).

3) Якую памылку не заўважылі рэдактары Збору твораў Уладзіміра Караткевіча ў наступным сказе?

На бярвеннях дзяўчаты запелі пра вячэрнюю стому сваю.
 

Глядзі адказы на алімпіядныя заданні для 10 класа на другой старонке
 

Старонка: 1 2

Падзяліцца з сябрамі

Паважаныя сябры! Калі вам падабаецца наш рэсурс і вы знайшлі яго карысным, прапануйце Добрага настаўніка сваім сябрам і знаёмым з дапамогай кнопак сацыяльных сетак. А таксама не саромцеся пакідаць свае водгукі, пажаданні і прапановы. Дзякуй!

Іншыя карысныя матэрыялы

Пакінуць водгук

Што шукаеш?