‘Вучням’

Марфалагічны разбор. Марфалагічны разбор назоўніка. Марфалагічны разбор прыметніка. Марфалагічны разбор дзеяслова.

Марфалагічны разбор – гэта разбор слова як часціны мовы з уласцівымі яму марфалагічнымі прыметамі. Пры марфалагічным разборы самастойных часцін мовы неабходна пільнавацца строгага парадку: спачатку вызначаюць пастаянныя марфалагічня прыметы, якія не залежаць ад змен форм слова, а потым непастаянныя, якія абумоўліваюцца сінтаксічнай функцыяй формы слова ў сказе. Пастаяннымі прыметамі з’яўляюцца, напрыклад, скланенне і род назоўнікаў, трыванне і спражэнне дзеяслова, а непастаяннымі – род і склон прыметнікаў, лад, час, асоба, лік і род дзеяслова.

 

Разгледзім на прыкладах марфалагічны разбор назоўніка, прыметніка, дзеяслова.

Глядзець практычную работу далей

Словазлучэнне. Сінтаксічны разбор словазлучэнняў.

Пры разборы словазлучэння вызначаецца яго стркутра, тып паводле марфалагічнаго выражэння галоўнага і залежнага слоў, сінтаксічныя адносіны паміж кампанентамі, сродкі сувязі.

Асобна вылучаецца спалучэнне дзейніка і выказніка, адасобленыя члены з азначаемым словам, аднародныя члены сказа.

Разбор словазлучэння ў сказе мэтазгодна пачынаць з выдзялення і аналізу прэдыкатыўнаго ядра, граматычнай асновы.

Глядзець практычную работу далей

Марфемны разбор. Марфемны разбор дзеяслова. Марфемны разбор прыслоўя.

Марфемны разбор цесна звязаны са словаўтваральным. У некаторых выпадках марфемны склад слова можна дакладна вызначыць, выкарыстоўваючы элементы словаўтваральнага разбору.

Марфемны разбор можа быць поўны, калі ў слове выяўляюцца і характарызуюцца ўсе марфемы, і частковы, калі выдзяляецца і аналізуецца толькі пэўны тып марфем (прыстўкі, суфіксы і інш.)

 

Разгледзім марфемны разбор дзяслова і прыслоўя.

Глядзець практычную работу далей

Марфемны разбор. Марфемны разбор назоўніка. Марфемны разбор прыметніка.

Марфемны разбор прадугледжвае вызначэнне марфемнай будовы слова, гэта значыць выдзяленне ў ім жывых для сучасная мовы марфем (састаў слова) і ўстанаўленне іх функцый. Марфемы ў слове выдзяляюцца шляхам падбору і параўнання аднакарэнных і аднаструктурных слоў.

Пры марфемным разборы неабходна ўлічваць, да якой часціны мовы адносіцца слова, зменнае яно ці нязменнае. Словы службовых часцін мовы, за выключэннем вытворных, суадносных з паўназначнымі, і выклічнікі на марфемы не падзяляюцца. У нязменных словах (інфінітыў, дзеепрыслоўе, прыслоўе) няма канчатка.

Разгледзім марфемны разбор назоўніка і прыметніка.

Глядзець практычную работу далей

Скланенне лічэбнікаў. Дробавыя лічэбнікі. Зборныя лічэбнікі. Парадкавыя лічэбнікі.

Працягвая тэму скланення лічэбнікаў, у гэтым дамаможніку мы разгледзім напісанне і змяненне па склонах дробавых, зборных, парадкавых лічэбнікаў і колькаснага лічэбніка мільён. Спадзяюся, што гэтыя падказкі памогуць табе пры выкананні дамашняй работы і ў авалоданні родная мовай.

 

Запісаць лічэбнікі словамі і праскланяць іх.

Глядзець практычную работу далей

Лічэбнікі. Напісанне лічэбнікаў. Скланенне лічэбнікаў. Колькасныя лічэбнікі.

Напісанне лічэбнікаў, асабліва складаных і састаўных, заўсёды выклікае цяжкасці. Пры вывучэнні тэмы “Лічэбнікі”, а дакладна “Скланенне лічэбнікаў” у падручніках сустракаецца шмат практыкаванняў, у якіх трэба запісаць нейкія лічбы словамі, а потым праскляняць іх. Вось табе ў дапамогу некалькі частых прыкладаў, якія дадуць падказкі по выкананню дамашняга задання па беларускай мове. На іх аснове па аналогіі можна будзе праскланять і іншыя падобныя лічэбнікі беларускай мовы.

 

Праскланяць лічэбнікі, запісаўшы ix словамі.

Глядзець практычную работу далей

Што шукаеш?

Нашы сябры