Слоўнікавы дыктант. Правапіс галосных


Правапіс галосных о, э – а

Ж…мчужына, ч…мпіён, р…жым, ч…рапаха, т…мпература, ц…мент, р…корд, ш…птаць, стр…ляць, д…по, ч…рпалка, д…серт, ш…рсцяны, с…рдэчны, р…кардсмен, ш…лясцець, д…віз, т…атр, т…ніс, ш…рэць, ч…мадан, мат…матыка, ц…гляны, г…манлівы, р…жысёр.

Літ…ратура, д…таль, г…луб, маэстр…, н…жніцы, ч…вен, узг…рак, …бруч, задр…маць, д…легат, с…кратар, р…дыска, шч…бятаць, ч…р…піца, ч…рнавік, ч…мпіён, ш…сцёра, бл…ха.

 

Правапіс галосных е, ё – я

Л…генда, д…легат, в…лікаваты, цец…руковы, зел…наваты, з…мля, м…тал, б…ражок, с…кунда, бал…рына, м…ккаваты, выц…гнуць, воз…ра, вал…р’янка, сув…зь, артыл…рыст, ц…жкаваты, з…зюля, дз…вяты, м…лодыя, с…ржант, б…рэзінскі, см…тана, дз…журны, п…рыяд.

Пан…дзелак, аб…ліск, бран…вік, з…лёны, дз…журны, …ўропа, п…рон, с…ржант, м…тро, дз…ўчына, дз…сяць, кал…ндар, по…с, б…розавік, б…нзін, п…лёстак.

Суб…седнік, л…генда, г…рой, п…рсона, вы…зны, берв…но, ц…жка, м…довы, св…та, н…роўны, в…рба, В…нера, бл…шанка, бег…мот, к…фір, с…кунда, в…ранда, с…м’я, тыс…ча, сн…жок.

 

Правапіс спалучэнняў галосных

Патры…т, бі…сфера, рады…цыя, ары…нцір, бі…лаг, бі…граф, вары…нт, гені…льны, ды…лект, аві…мадэль, афіцы…нт, аксі…ма, філі…л, басты…н, акі…н, ге…метрыя, рады…тар, фі…лка, ды…грама, рады…, біблі…тэка, чэмпі…н, энтузі…зм, ініцы…тар, ма…нэз.

Стад…н, ма…нэз, б…тлон, ген…льны, шп…н, міл…ярд, ак…н, аукц…н, г…графія, зад…к, ф…лка, акард…н, нац…нальнасць, в…ланчэль, пац…нт, б…логія.

 

Правапіс галосных пасля зацвярдзелых зычных

Др…вы, ч…мадан, бер…сцянка, шч…ры, ш…фер, ш…дэўр, ц…буля, ш…фр, р…чка, кр…ніца, сакр…тар, ч…еш, піш…ш, станц…я, бр…зент, адч…ніць, ц…ферблат, ц…нтр, ш…нель, зач…рпнуць, гавор…ш, ц…ркуль, злаж…ць, ч…сны.

Бр…зент, лод…р, поч…рк, ж…тон, л…жка, к…ршун, ш…вяліцца, ч…снок, сагр…ваць, сч…рсцвець, ябл…ня, майст…р, гл…ток, пр…дпрыемства, …пітэт, ц…на, ж…мчужына.

 

 

Падзяліцца з сябрамі

Паважаныя сябры! Калі вам падабаецца наш рэсурс і вы знайшлі яго карысным, прапануйце Добрага настаўніка сваім сябрам і знаёмым з дапамогай кнопак сацыяльных сетак. А таксама не саромцеся пакідаць свае водгукі, пажаданні і прапановы. Дзякуй!

Пакінуць водгук

Што шукаеш?

Нашы сябры