Нашы сябры

Шпаргалка для перакладчыка. Асаблівасці беларускага націска.


Дзеясловы:

 

вестИ – вЕсці

плестИ – плЕсці

трястИ – трЭсці

страшИть – стрАшыць

приходИть – прыхОдзіць

обтерЕть – абцЕрці

проИгрывать – прайгравАць

приводИть – прывОдзіць

приглядЕть – прыглЕдзець

приносИть – прынОсіць

 

Прыметнікі:

 

овсянОй – аўсЯны

безвЫходный – безвыхОдны

берестянОй – берасцЯны

болевОй – бОлевы

босОй – бОсы

войсковОй – вайскОвы

домОвый – дамавЫ

зерновОй – зЕрневы

именнОй – імЕнны

кУхонный – кухОнны

смешнОй – смЕшны

стАрый — старЫ

 

 
адзінАццаць, алфавІт, бульбянЫ, вЫпадак, грамадзЯнін, дачЫста, дзЕяч, дыспансЕр, зАгадзя, занЯтасць, ільнянЫ, індУстрыя, крапівА, каштарЫс, малЕнькі, мАркетынг, мАрмур, мЫсленне і мышлЕнне, назвАны, прЫяцель, рубЕль, стАтуя, спІна, сівЫ, садавінА, стАтут, фартУх, хрысціЯнін, цаглЯны, чатырнАццаць

І яшчэ некаторыя словы, націск у якіх выклікае пытанні

аб’Інець, абагульнЕнне, абагУльніць, абУтнік, аЕр, азбЕст, айвА, аманімІя, арАхіс, Атлас (геаграфічны), атлАс (тканіна), блытанІна, вОсемдзесят, вУсы, вярбА, дакумЕнт, жыхАр, Іканапіс, інструмЕнт, камЕнны, карабЕль, касцянЫ, кАшляць, квартАл, крыхУ, кулінарЫя, легІраванне, ліставЫ, лЮдскі, малЫ, нАфтавы, парУбка, рЭмень, табУ, таварЫскі, таварЫства, тавАрыш, упрЫсядкі, храмІраванне, цвісцІ, цыгАн, шэсцьдзесЯт, экспЕрт, ярынА

Падзяліцца з сябрамі

Паважаныя сябры! Калі вам падабаецца наш рэсурс і вы знайшлі яго карысным, прапануйце Добрага настаўніка сваім сябрам і знаёмым з дапамогай кнопак сацыяльных сетак. А таксама не саромцеся пакідаць свае водгукі, пажаданні і прапановы. Дзякуй!

Іншыя карысныя матэрыялы

Водгукі на “Шпаргалка для перакладчыка. Асаблівасці беларускага націска.”

Пакінуць водгук

Што шукаеш?